Site icon Lamzada

Làm thế nào để tôi biết (các) cách thức mà dữ liệu cá nhân của tôi đã được sử dụng?

Xin lưu ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích. Các mục đích này sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và mối quan hệ của bạn với chúng tôi, ví dụ, bạn là người mua hoặc là người bán trên Nền Tảng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về các mục đích mà chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng bấm vào liên kết dẫn đến Chính Sách Bảo Mật và xem mục “Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân“.

Exit mobile version