Home » Nếu người bán đồng ý hoàn tiền nhưng sau đó không thực hiện thì xử lý thế nào?