Home » Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng?

Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng?

by Lamzada
5 views

Mác cam kết thời gian giao hàng được thể hiện bằng 2 ký hiệu tại trang sản phẩm:

Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng? 1 đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và có thể được vận chuyển trong cùng ngày (đến 23:59) hoặc ngày tiếp theo (đến 23:59) sau thời điểm xác nhận đơn hàng

Sản phẩm LazMall nào đủ điều kiện cam kết thời gian giao hàng? 2đề cập đến các mặt hàng đủ điều kiện nhận bồi thường và sẽ được vận chuyển 2 ngày trở đi của xác nhận đơn hàng.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

0 comment
0

Bài viết liên quan