Home » Tại sao tôi không được bồi thường?

Tại sao tôi không được bồi thường?

by Lamzada
6 views

-Chỉ bồi thường một lần cho mỗi đơn hàng. Ví dụ: nếu một đơn hàng được chia thành 2 kiện và cả 2 kiện được giao hàng trễ, chúng tôi chỉ bồi thường cho bạn 1 lần.

-Địa chỉ giao hàng cho sản phẩm thuộc LazMall sai hoặc không đầy đủ.

-Bạn từ chối chấp nhận hoặc thanh toán cho sản phẩm thuộc LazMall

-Bạn thực hiện thanh toán không thành công cho sản phẩm thuộc LazMall để đủ điều kiện Cam kết thời gian giao hàng cho hàng LazMall, sau ngày được hiển thị tại trang Xác nhận đơn hàng.

-Bạn yêu cầu thay đổi bất kì thông tin liên quan đến thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng hoặc phương thức giao hàng sau khi đơn hàng được xác nhận

-Bạn không có mặt để nhận sản phẩm LazMall khi Lazada tìm cách giao hàng hoặc bất kể lý do dẫn đến giao hàng không thành công.

-Việc giao hàng không thể được giao đến địa chỉ của bạn vì lí do gián tiếp hoặc trực tiếp do sự kiện hoặc thất bại nằm ngoài tầm kiểm soát của Lazada, bao gồm thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, cách mạng, hành động hoặc bất kể đe dọa từ khủng bố hoặc bạo loạn.

Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây

0 comment
0

Bài viết liên quan